Импресум

Веб порталот skopje24.mk постои од 16.04.2016, и моментално е водечкиот градски информатор на Скопје.

Нашата платформа гарантира брзо и ефикасно информирање за сите случувања поврзани со главиот град, а објавите се ослободени од било какво политичко влијание, поради што многу читатели си го пронајдоа своето омилено место за информирање.

Со порталот skopje24.mk управува: Здружение за младински политики и истражувања МЛАДИТЕ ЗНААТ КАКО Скопје

Одговорни уредници: Наталија Јосифоска, Љупка Спасовска